• 3
  • 2
  • 1

Razstave 2011

 

slo_zastava_mala 29., 30. in 31. oktober 2011 - Beltinci; društvena razstava - grad Beltinci  RAZPIS, PRIJAVNICA, REZULTATI


avstrija zastava mala Od 29.9/02.10.2011 2.Middle Europe Bird Show- RAZPIS,  REZULTATI

Od 22./23.10.2011 Udine RAZPIS, SKUPINE, PRIJAVNICA, REZULTATI

slo zastava mala Od 4./6.11.2011 Društvena razstava ptic društva Lišček Kranj v domu krajanov Šenčur

Od 5/6.11.2011 Vicenza RAZPIS

hrvaska zatava mala Od 4./6.11.2011 Čavle-Rijeka - RAZPIS

slo_zastava_mala Od 12./13.11.2011 Nova Gorica - RAZPIS, SKUPINE, PRIJAVNICA

Od19./20.11.2011 Reggio Emiglia

slo_zastava_mala Od 3/4.12.2011 20. Državna razstava Slovenije 2011- Ravne na Koroškem- RAZPIS, PRIJAVNICA,  SKUPINE

 

OKROŽNICA PREDSEDNIKA ZVEZE št. 28...

 

OOKKRROOŢŢNNIICCAA PPRREEDDSSEEDDNNIIKKAA ZZVVEEZZEE šštt.. 2299
SSppooššttoovvaannee ččllaanniiccee,, ssppooššttoovvaannii ččllaannii !!
SSkkuuppššččiinnaa ZZvveezzee jjee bbiillaa iizzvveeddeennaa ddnnee 2299..0055..22001100 iinn nnaa nnjjeejj ssoo bbiillii sspprreejjeettii vvssii sskklleeppii iinn zzaakklljjuuččkkii,, kkii jjiihh jjee pprreeddvviiddeell ddnneevvnnii rreedd.. DDoollooččeennee aakkttiivvnnoossttii ssoo vv sskkllaadduu ss pprrooggrraammoomm oossttaallee ppaa ssee bboo ddooggaajjaalloo vv jjeesseennsskkeemm iinn ddeellnnoo zziimmsskkeemm oobbddoobbjjuu.. ZZaarraaddii llaažžjjeeggaa sspprreemmlljjaannjjaa bboomm vvsseebbiinnoo ooppiissaall ppoo ppoossaammeezznniihh ppooddrrooččjjiihh..
11.. ZZAAPPIISSNNIIKK SSKKUUPPŠŠČČIINNEE::
PPoossrreedduujjeemm vvaamm zzaappiissnniikk sskkuuppššččiinnee,, kkii jjee uusskkllaajjeenn iinn ppooddppiissaann ss ssttrraannii ddeelloovvnneeggaa pprreeddsseeddnniikkaa iinn zzaappiissnniikkaarrjjaa.. OOrriiggiinnaall zzaappiissnniikkaa zz vvsseemmii ppooddppiissii,, ppoorrooččiillii iinn pprriillooggaammii ssee nnaahhaajjaa vv aarrhhiivvuu ZZvveezzee.. PPootteekkaa ttuuddii ppoossttooppeekk rreeggiissttrraacciijjee sspprreemmeemmbbee PPrraavviill ZZvveezzee iinn vvsseeggaa ppoovveezzaanneeggaa vv tteejj zzvveezzii.. KKoo ddoobbiimmoo uurraaddnnoo ppoottrrddiilloo iizz SSttaattiissttiiččnneeggaa uurraaddaa SSlloovveenniijjee bboommoo sspprreemmiinnjjaallii ttuuddii nnaazziivvee iinn oobbvveeššččaallii CC..OO..MM.. iinn vvssee,, kkii mmoorraajjoo bbiittii oo tteemm oobbvveeššččeennii..
22.. PPRRAAVVIILLAA ZZVVEEZZEE::
PPoossrreedduujjeemm vvaamm ttuuddii PPrraavviillaa ZZvveezzee,, kkii ssoo bbiillaa sspprreejjeettaa nnaa 3344..sskkuuppššččiinnii.. PPrraavviillaa bbooddoo ddoossttooppnnaa ttuuddii nnaa iinntteerrnneettnnii ssttrraannii ZZvveezzee..
33.. NNAARROOČČIILLOO OOBBRROOČČKKOOVV ZZAA LLEETTOO 22001111::
KKoott vvssaakkoo lleettoo jjee bbiilloo iizzvveeddeennoo ttuuddii nnaarrooččiilloo oobbrrooččkkoovv zzaa lleettoo 22001111 iinn ssiicceerr vv sskkllaadduu zz nnoovviimm nnaaččiinnoomm zzbbiirraannjjaa ččllaannaarriinnee vv ZZvveezzii.. TTaakkššeenn nnaaččiinn jjee ppoovvzzrrooččiill nneekkaajj zzmmeeddee ssaajj ppaarr ddrruušštteevv nnii rraazzuummeelloo nnoovveeggaa nnaaččiinnaa vveennddaarr ssmmoo zzaaddeevvee uurreeddiillii.. KKoott bboossttee iizz pprriilloožžeennee VSEM DRUŠTVOM IN ČLANOM PREDSEDSTVA
ttaabbeellee vviiddeellii jjee oobbrrooččkkee nnaarrooččiilloo 2266 ddrruušštteevv,, 11 ddrruuššttvvoo jjee ppllaaččaalloo ssaammoo ččllaannaarriinnoo.. TToorreejj šštteevviilloo ddrruušštteevv,, kkii nnaarrooččaajjoo oobbrrooččkkee ssee nnii bbiissttvveennoo zzmmaannjjššaalloo.. NNaarrooččeenniihh jjee bbiilloo 1166..773355 oobbrrooččkkoovv kkaarr jjee 998877 mmaannjj kkoott vv pprrvveemm nnaarrooččiilluu lleettaa 22001100.. KKlluubb nneekkaatteerriimm kkrriittiikkaamm ttaakkoo nnaa kkoonnffeerreennccii iinn kkaassnneejjee nnaa sskkuuppššččiinnii sspprreejjeetteemmuu nnaaččiinnuu ppllaaččiillaa oobbrrooččkkoovv iinn ččllaannaarriinnee ttoo nnii ttaakkššeenn uuppaadd,, kkii bbii kkaazzaall nnaa iizzrraazziittoo nneezzaaddoovvoolljjssttvvoo kkoott ssoo bbiillaa ssppoorrooččiillaa iizz nneekkaatteerriihh ddrruušštteevv.. OOcceennjjuujjeemm,, ddaa jjee ttoo pprreejj ppoosslleeddiiccaa ttrreennuuttnnee eekkoonnoommsskkee ssiittuuaacciijjee iinn kkrriizzee..
44.. ZZNNAANNII TTEERRMMIINNII TTEEKKMMOOVVAANNJJ VV JJEESSEENNSSKKEEMM OOBBDDOOBBJJUU::
SSppooššttoovvaannii,, pprrii pprreegglleeddoovvaannjjuu iinntteerrnneettnnee ssttrraannii llaahhkkoo nnaajjddeettee tteerrmmiinnee tteekkmmoovvaannjj ttaakkoo ddoommaa kkoott vv ttuujjiinnii.. VV tteemm ččaassuu ssmmoo pprreejjeellii iinnffoorrmmaacciijjoo oo oorrggaanniizzaacciijjii tteekkmmoovvaannjj ššee iizz ddrruuššttvvaa TTrrbboovvlljjee.. OO vvsseehh tteekkmmoovvaannjjiihh ssooffiinnaanncciirraannjjuu iinn oorrggaanniizzaacciijjii pprriinnoossaa ppttiicc bboo pprreeddsseeddssttvvoo ZZvveezzee sskklleeppaalloo nnaa ssvvoojjii sseejjii,, kkii bboo 44.. SSeepptteemmbbrraa.. OO vvsseehh ppooddrroobbnnoossttiihh iinn sskklleeppiihh bboossttee oobbvveeššččeennii.. SSiicceerr ppaa ssoo vv tteemm ttrreennuuttkkuu zznnaannii tteerrmmiinnii tteekkmmoovvaannjj::
-- 2255..0099..1111 ssppeecciiaallnnaa rraazzssttaavvaa ppaappiigg TTrrbboovvlljjee
-- 1144..1100..1111 ddoo 1177..1100..1111 rreeggiijjsskkaa rraazzssttaavvaa ZZaassaavvjjee 22001111
-- 2211..1100..1111 ddoo 2244..1100..1111 mmeeddnnaarrooddnnaa rraazzssttaavvaa UUddiinnee
-- 0011..1111..1111 ddoo 0077..1111..1111 mmeeddnnaarrooddnnaa rraazzssttaavvaa VViicceennzzaa
-- 1111..1111..1111 ddoo 1144..1111..1111 mmeeddnnaarrooddnnaa rraazzssttaavvaa NNoovvaa GGoorriiccaa
-- 1188..1111..1111 ddoo 2211..1111..1111 mmeeddnnaarrooddnnaa rraazzssttaavvaa RReeggggiioo EEmmiilliiaa
-- VV ddeecceemmbbrruu ddrržžaavvnnaa rraazzssttaavvaa vv oorrggaanniizzaacciijjii ddrruuššttvvaa KKrraannjj
-- VV jjaannuuaarrjjuu ssvveettoovvnnaa rraazzssttaavvaa vv FFrraanncciijjii
PPoozziivvaamm vvssaa ddrruuššttvvaa,, kkii bbooddoo oorrggaanniizziirraallaa ddrruuššttvveennaa tteekkmmoovvaannjjaa aallii ssooddeelloovvaallaa vv ookkvviirruu kkaakkššnniihh ddrruuggiihh tteekkmmoovvaannjj iinn sseejjmmoovv,, ddaa ppoossrreedduujjeejjoo tteerrmmiinnee ss kkaatteerriimmii bboommoo sseezznnaanniillii ččllaannssttvvoo..
LLeepp ppoozzddrraavv ddoo ssnniiddeennjjaa!!
PPrreeddsseeddnniikk ZZvveezzee::
IIssttookk CCIILLEENNŠŠEEKK

Middle Europe birds show - Nova Gorica 2010

Middle Europe birds show - Nova Gorica 2010

Tekmovanje vseh vrst ptic od 11.11.2010 do 14.11.2010 v Novi Gorici.

 

 

Društvo za varstvo in vzgojo ptic Nova Gorica organizira 1. Middle Europe birds show 2010, v času od 11. do 14. novembra 2010 v telovadnici Biotehniške šole, Ulica Padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici.

PROGRAM PRIREDITVE:
• Sprejem ptic: 11.11.2010 od 09.00 ure do 20.00 ure
• Ocenjevanje: 12.11.2010 od 8.00 ure naprej
• Razstava: 13.11.2010 od 8.00 ure do 19.00 ure, 14.11.2010 od 8.00 ure do 14.00 ure
• Podelitev posebnih priznanj: 14.11.2010 ob 12.00 uri
• Prevzem ptic: 14.11.2010 ob 14.30 uri

Rezultati bodo objavljeni na internetni strani Društva http://dvvpng.110mb.com in na strani http://dvvpng.net 12.11.2010 po 22:00 uri.

 

V veliko veselje mi je in sem ponosen na to, da lahko razglasim, da je končno sprejet resen
dogovor med predstavniki treh ornitoloških društev treh sosednjih držav: Slovenije, Avstrije
in Italije.

Preberite več: Middle Europe birds show - Nova Gorica 2010

Zahvala

Zahvala!

Še enkrat bi se zahvalil članom društva Horvat K., Gostan L., Virag Š., Kavaš D. in Obal M., da so v ponedeljek 24. maja, svoj čas namenili za odpremo oz. transport inventarja Zveze. Prav tako bi se po tej poti zahvalil članom DVVP Trbovlje, ki so nam priskočili na pomoč pri raztovarjanju opreme. Vse to pa nam je omogočilo avtoprevozništvo Gavrilovič Ž. iz Dankovec.

Vsem prav lepa hvala.

 

Izidor LEBAR, predsednik društva

 

Dopis predsedstva

 

GRADIVO K TOČKI 1. KONFERENCE ZVEZE 10.04.2010

Predsedstvo je na svoji seji dne 06.03.2010 obravnavalo tudi nov način zbiranja članarine. Na podlagi sprememb Zakona o društvih in vodenja financ je potrebno zelo jasno razmejiti pridobitno od nepridobitne dejavnosti.

Preberite več: Dopis predsedstva

Tv studio Radgona

PTIČJI ŠAMPIONI IZ CELE SLOVENIJE
Na 18. državni razstavi ptic Slovenije so našteli 1.100 ptic in 1.300 obiskovalcev V organizaciji Društva za varstvo in vzgojo ptic (DVVP) Slavček Beltinci, čigav neutrudni predsednik je Izidor Lebar, je v športni dvorani beltinške OŠ, potekala 18. državna razstava ptic Slovenije pod okrilje Zveze društev za varstvo in vzgojo ptic Slovenije. Gre za izjemno odgovornost pri pripravi takšnega dogodka in zato je zelo težko najti društvo, ki bi se spoprijelo s takšno odgovornostjo in organizacijo takega prvenstva. V samostojni Sloveniji je bilo do sedaj le pet društev, ki so izpeljale te razstave, čeprav slednje potekajo vsako leto. DVVP Beltinci je tokrat tretjič pripravil to veliko prireditev, ki je v športno dvorano OŠ Beltinci, pritegnila ljubitelje ptic iz 22 slovenskih društev, ki so na razstavo prinesli več kot 1.100 ptic številnih vrst oz. ptičjih skupin. Po predhodnem celodnevnem strokovnem ocenjevanju ptičjih lepotic, je nato potekala dvodnevna razstava za obiskovalce, ki so si med stotinami nagrajenih lepotic in lepotcev, med katerimi je bilo tudi devet šampionov. Ti so prišili s Primorskega (4), Gorenjske (2), Štajerske, Koroške in Dolenjske (po 1).
Šampioni razstave so namreč postali (to so prvaki iz vrst prvakov po vrstah ptic), skupina Harški vrvivci: Stojan Ščuka (DVVP Nova Gorica); skupina kanarčki pevci malinoa: Valter Černigoj (DVVP Ajdovščina); skupina Melaninski kanarčki: Sergej Bezek (Obalno društvo); skupina Postavni kanarčki: Slavko Kolmanič (DVVP Maribor); skupina Eksoti: Milan Škulj (DVVP Lišček Kranj); ptice iz skupine G1, G2 in H – Fauna Evrope: Rajko Horvat (DVVP Kočevje), standard papige: Ivan Hafner (DVVP Škofja Loka); papige iz skupine J in K: Ennio Tomasetting (DVVP Nova Gorica) ter papige iz skupine L, M in N: Ivan Ramšak Ivan (DVVP Koroška). „Tudi naše društvo je bilo uspešno, saj je osvojilo štiri prva, 10 drugih in 14 tretjih mest. V dveh dneh je bilo okrog 1300 obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine, malo slabši je bil odziv samih Beltičanov. Za pomoč pri uspešni izvedbi organizacije se zahvaljujemo Občini Beltinci in OŠ Beltinci.Ne smem pa prezreti, da je na sami razstavi bilo izrečeno veliko pohval glede same organizacije in gostoljubnosti prekmurskega človeka“, nam je povedal predsednik DVVP Slavček Beltinci, Izidor Lebar.
Omenjeno DVVP Slavček Beltinci je sicer bilo ustanovljeno marca 1973 in ima trenutno 32 članov od česa jih je 26 gojiteljev. Člani prihajajo iz različnih prekmurskih občin in poleg tega, da sami prirejajo društvene in meddruštvene razstave, se tudi udeležujejo tekmovanj po državi in v tujini, sodelujejo pa tudi na svetovnih prvenstvih, kjer tudi dosegajo dobre tekmovalne rezultate, ki pa za prave ljubitelje živali niti niso v prvem planu. Gojiteljstvo ptic ima sicer v Beltincih že skoraj 40-letno tradicijo...

PREDLOGI ZA DOBITNIKE ODLIČIJ ZVEZE DVVP SLOVENIJE

Kot je praksa Zveza DVVP Slovenije vsako leto na redni Skupščini podeli odličja društvom in zaslužnim članom, ki so z svojim delom prispevali k razvoju in prepoznavnosti Zveze, društev in asociacije na sploh. Predsedstvo je na svoji seji dne 06.03.2010 sprejelo sklep, da bo za leto 2009 podelilo naslednje število odličij:

Preberi več....

Podkategorije

Razstave

Razstava Slavček Beltinci, 6 in 7 november 2010.

Kdo je na strani

Danes 5

Včeraj 10

Ta teden 26

Ta mesec 38

Skupaj 16826

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Prijava